Զع¹ 16, 2019, 01:46:20 pm *
Թյ͹Ѻس, ؤŷ س к ŧ¹

кªͼ ʼҹ ʪ
: à¢éÒ˹éÒ Webboard ãËÁèä´é·Õè¹Õè >>> Click <<<
 
  ˹á     к ѤҪԡ  

 

˹: [1]
   
¹ Ǣ: à»Ô´µÑÇ P21S Hi-Performance Product  (ҹ 18648 )
P21S
ÁÒãËÁè¨éÒ
*
ͿŹ ͿŹ

з: 6


« : ԧҤ 14, 2007, 07:28:37 pm »

ºÃÔÉÑ· Advance Auto Wax Co.Ltd à»ç¹µÑÇàà·¹ÍÂèÒ§à»ç¹·Ò§¡Òâͧ¼ÅÔµÀѳ±ì P21S áµèà¾Õ§¼Ùéà´ÕÂÇã¹»ÃÐà·Èä·ÂÁÕÊÔ¹¤éÒËÅÒ»ÃÐàÀ·´Ñ§¹Õé¤ÃѺ
1. P21S Wheel Cleaner 500 ml Kit...................................1350...............................1250 B
    ãªéÊÓËÃѺ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾äÁè·ÓÅÒ¾×é¹¼ÔǢͧÅéÍàËÁÒÐÊÓËÃѺÅéÍ·Ø¡»ÃÐàÀ·¤ÃѺ

2. P21S Gel Wheel Cleaner 500 ml.................................1490...............................1400 B
    ãªéÊÓËÃѺÅéÍ·ÕèÁÕ¤ÃÒºÊÔè§Ê¡»Ã¡½Ñè§àà¹è¹àªè¹ ¤ÃÒºÂÒ§ÁеÍ ¤ÃÒº¼éÒàºÃ¡áÅÐÊÔè§Ê¡»Ã¡Í×è¹æà¾Õ§©Õ´ P21S ·Ôé§äÇé 30 ¹Ò·Õ - 1 ªÑèÇâÁ§

3. P21S Wind shield Wash Booster.....................................................................................970 B
    ãªéÊÓËÃѺãÊèà¤Ã×èͧ»Ñ´¹éÓ½¹¡ÃШ¡Ã¶Â¹µìà¾×èÍ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¤ÃÒºµÔ´àà¹è¹º¹¡ÃШ¡¾ÃéÍÁ·Ñé§Âѧà»ç¹¡ÒÃà¤Å×Í¡ÃШ¡ä»ã¹µÑÇ´éÇ ·ÓãËéà¤Ã×èͧ»Ñ´¹éÓ½¹äÁèÍØ´µÑ¹ ÍÕ¡·Ñé§  P21S Wind shield Wash Booster¹ÕéäÁè·ÓÅÒ¾×é¹¼ÔÁ¢Í§¡ÃШ¡áÅÐÊբͧö

4. P21S Paintwork Cleanser 350 ml Bottle.......................................................................................1250B
     ãªéÊÓËÃѺ¢Ñ´·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¾×é¹¼ÔÇ¡è͹¡ÒÃà¤Å×ͺÊÕ´éÇ Wax (¤ÇÃãªé¤Ùè¡Ñº P21S carnauba wax)

5. P21S Carnauba Wax...................................................2800.........................2200B
      à»ç¹ÊÔ¹¤éÒ·Õè¢Ò´շÕèÊØ´ã¹ÍàÁÃÔ¡ÒáÅÐàÂÍÃÁѹ㹢³Ð¹Õéà»ç¹ wax ·Õè¼ÅÔµ¨Ò¡Êèǹ¼ÊÁ·Õèà»ç¹¸ÃÃÁªÒµÔ ÍÕ¡·Ñé§Âѧà¤Âª¹ÐàÅÔÈ¡ÒûÃСǴ¤ÇÒÁà§Ò§ÒÁÁÒáÅéÇ (P21S Wax ÁÕ¤ÇÒÁ¤§·¹ÊÙ§µèÍ·Ø¡ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ äÁèà»ç¹½Øè¹¼§ ÁÕºÒ§¤¹¤Ô´ÇèÒÊÒÃà¤Å×ͺà§Ò»ÃÐàÀ· wax ¨ÐäÁè¤èÍ·¹µèÍÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈàËÁ×͹¡ÑºÊÒÃà¤Å×ͺà§Ò»ÃÐàÀ· syntetics ààµè P21S ä´éÁÕ¡ÒþѲ¹ÒãËé wax ÁÕ¤ÇÒÁà§Ò§ÒÁààÅз¹µèÍ·Ø¡ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ)

6. P21S Auto wash 1000 ml with sprayer ..........................................................................................1580B
    à»ç¹¹éÓÂÒÍ๡»ÃÐʧ¤ìãªé·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´à¤Ã×èͧ¹µìâ´Â©Õ´ P21S Auto wash à¾Õ§àÅ硹éÍÂãËé·ÑèǺÃÔàdzà¤Ã×èͧ¹µì ààÅéÇãªé¹éÓ©Õ´ áÅÐàªç´´éǼéÒààËé§ ËÃ×ÍËÒ¡ÁÕ¤ÃҺʡ»Ã¡àÅ硹éÍÂÊÒÁÒöãªé ¼éÒàªç´·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ä´éàÅ P21S Auto wash ÂѧÊÒÁÒöãªé¡Ñº ¼éÒÂÒ§Ãͧ¾×é¹ àºÒйÑè§ ä´éÍÕ¡´éÇ ÍÕ¡·Ñé§ÂѧÁÕ¡ÅÔè¹ËÍÁ¢Í§ÊéÁ´éǤÃѺ

7. P21S Bodywork Shampoo 500 ml..........................................................1200 B
    ¼ÊÁ P21S Bodywork Shampoo à¾Õ§ 1-2 ½Ò µè͹éÓ 3/4 ÅԵà à¾Õ§¡ÒÃãªé¤ÃÑé§ààá¡ç¨ÐàËç¹¼Åä´é·Ñ¹·Õ à¾ÃÒÐÇèÒÊÒÁÒöÅéÒ§ÍÍ¡ä´é§èÒÂäÁè·Ô駤ÃҺʡ»Ã¡äÇ麹¼ÔÇÊբͧöààµè¨Ð·Ôé§äÇéà¾Õ§¤ÇÒÁà§ÒàÍÒäÇé P21S Bodywork Shampoo ÁÕÊèǹ¼ÊÁ¢Í§¨ÁÙ¡¢éÒÇÊÒÅÕààÅйéÓµÒŨ֧äÁèà»ç¹ÍѹµÃÒµè;ÔÇ˹ѧÍÕ¡´éÇÂ


8. P21S Finish Restorer 100.8 g. Tube..............................................................................................970 B
    àÃÒä´é¾Ñ²¹Ò ¤ÃÕÁ¢Ñ´·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¾×é¹¼ÔÇ P21S ¢Öé¹ÁÒ   ´éǼÅÔµÀѳ±ì¹Õé·èÒ¹ÊÒÁÒö·ÓãËéÅéÍö   ¡Ñ¹ª¹        µÐá¡Ã§áÅзèÍ  à»ç¹»ÃСÒÂáÇÇÇÒÇ¢Öé¹ÁÒãËÁè   ÊÓËÃѺ¨Ø´´èÒ§·Õèà¡Ô´¨Ò¡§Ò¹¾è¹ÊÕ¡çÊÒÁÒöá¡éä¢ä´éâ´Â§èÒ  â´Âãªé¤ÃÕÁ¢Ñ´·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¾×é¹¼ÔÇ P21S  ¢Ñ´¨Ø´´èÒ§¹ÕéÍÍ¡   áÅÐäÁèÁÕ¡ÅÔè¹áÍÁâÁà¹ÕÂã¹¢³Ð·Õèãªé¼ÅÔµÀѳ±ì¹Õé    

9.P21S Drying Towel....................................................................1250............................................1200 B
   ãªéÊÓËÃѺàªç´Ã¶ãËéáËé§ ¤¹àÂÍÃÁѹ¹ÑºËÁ×蹤¹¾ºÇèÒ  Drying Towel  P21S  ·ÕèÊÁºÙóìẺ¹Õé  äÁèàËÁ×͹¡Ñº¼éÒªÒÁÑÇÃì·Õèµéͧáªè¹éÓ¡è͹áÅéǨ֧àÍÒÁÒãªé§Ò¹  Drying Towel  P21S  ¹Õé    ÊÒÁÒö·ÓãËéöáËé§ä´éâ´ÂãªéàÇÅÒäÁè¡Õè¹Ò·Õ  Drying Towel  P21S  ¹ÕéÂѧ¼ÅÔµ¨Ò¡ÇÑÊ´Ø·ÕèÂèÍÂÊÅÒÂä´é  100%  ´ÙáÅà¡çºÃÑ¡ÉÒ§èÒÂáÅÐäÁè·ÓãËéà¡Ô´ÃÍ¢¹áÁÇ 100%

10. P21S Auto Care Set................................................................5500.................................................5000 B
    à»ç¹ set ·Õè»ÃСͺ´éÇ P21S Body work Shampoo , P21S Wheel Cleaner , P21S Paintwork Cleanser , P21S canauba wax ã¹ÃÒÊØ´¤ØéÁ·Õèà»ç¹à¨éҢͧä´é¤ÃѺ

11. P21S Polishing Soap...................................................................................................970 B
      à»ç¹ÊÔ¹¤éÒµÑÇãËÁèÅèÒÊØ´¢Í§ P21S ·Õèä´é¾Ñ²¹Ò¢Öé¹à¾×èÍ·Ó¡Òâ¨Ñ´¤ÃҺʡ»Ã¡¢Í§âÅËÐ   à¾Õ§áµè¹Ó¿Í§¹éÓÁÒ¨ØèÁ¹éÓà»Õ¡áÅжٿͧ¹éÓº¹ÊºÙè   ºÕº¹éÓÍÍ¡¨Ò¡¿Í§¹éÓáÅжٺ¹ÅéÍöàºÒ æ   áÅÐãªé¹éÓÅéÒ§ÅéÍöÍÕ¡¤ÃÑé§  à¾Õ§äÁè¡ÕèÇÔ¹Ò·Õ¤ÇÒÁÁѹÇÒÇà»ç¹»ÃСÒ¨лÃÒ¡¯¢Öé¹  ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹àÃÒãªéʺÙè¹Õé¢Ñ´·èÍ  ¡Ñ¹ª¹   ·èÍ¡êÒ«    ¨Ò¹àºÃ¤ËÃ×Í·Õèã´¡çä´é·Õè·èÒ¹ãªé¢Ñ´âÅËÐáÅÐãªé¢Ñ´ÊÔ觢ͧ㹺éÒ¹Í×è¹ æ   àªè¹  Ê൹àÅÊ   ÍÅÙÁÔà¹ÕÂÁ   ¡Ãззͧᴧ  à»ç¹µé¹   ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ÂѧÂèÍÂÊÅÒÂä´éáÅÐäÁèà»ç¹¾ÔÉ´éÇÂ


ʹã¨ÊÔ¹¤éÒËÃ×Í»ÃÖ¡ÉÒÇÔ¸Õ¡ÒÃãªé§Ò¹ÊÒÁÒöµÔ´µèÍä´éâ´ÂµÃ§·Õè K.ࢵÃÑ° 089-1317289 ¤ÃѺ
***à¹×èͧ´éǺÃÔÉÑ·ä´é·Ó¡ÒâÂÒÂÊӹѡ§Ò¹¨Ö§äÁèÊÒÁÒöãËéàºÍÃìÊӹѡ§Ò¹ä´é¤ÃѺ áÅÐ web site ä´é·Ó¡ÒÃá¡é䢻ÃѺ»Ãا¤ÃѺ ¨Ö§¢ÍÍÀÑÂÁÒ ³ ·Õè¹Õé´éǤÃѺ ***


ËÁÒÂà赯 ÊÔ¹¤éÒ·Ø¡ÃÒ¡ÒÃä´é·Ó¡ÒÃÃÇÁ Vat 7%       ¤èҨѴÊè§ EMS ÃÒ¤ÒµÑé§ààµè  50 ºÒ·¢Öé¹ä»áÅéÇààµè¢¹Ò´ÊÔ¹¤éÒ(¤Ô´ÃÒ¤ÒµÒÁ¨ÃÔ§)Advance Auto Wax Co.,Ltd
283 Soi Hatsadisawee, Sutthisarn Road,
Kwaeng Huaykwang, Khet Huaykwang,
Bangkok 10310 Thailand
ѹ֡
P21S
ÁÒãËÁè¨éÒ
*
ͿŹ ͿŹ

з: 6


« ͺ #1 : ԧҤ 14, 2007, 08:14:05 pm »

ÊÔ¹¤éÒ·Ø¡ª¹Ô´à»ç¹ÊÔ¹¤éÒ made in german ¤ÃѺ ¢Í§àà·éá¹è¹Í¹µéͧ german ¤ÃѺ
« 䢤ش: ԧҤ 14, 2007, 08:27:01 pm AJ K24A4 [LS 105 Mania] [3 »ÕáË觤ÇÒÁÊÓàÃç¨] » ѹ֡
P21S
ÁÒãËÁè¨éÒ
*
ͿŹ ͿŹ

з: 6


« ͺ #2 : ԧҤ 15, 2007, 03:06:54 pm »

¼Å§Ò¹·Õèä´é¨Ò¡¡ÒÃŧ  wax ¤ÃѺ


* images 4.jpg (116.09 KB, 504x304 - 5881 .)
« 䢤ش: ԧҤ 17, 2007, 01:53:21 pm AJ K24A4 [LS 105 Mania] [3 »ÕáË觤ÇÒÁÊÓàÃç¨] » ѹ֡
P21S
ÁÒãËÁè¨éÒ
*
ͿŹ ͿŹ

з: 6


« ͺ #3 : ԧҤ 15, 2007, 03:10:49 pm »

ÃÙ»¼ÅÔµÀѳ±ì P21S Hi-performance Product


* new P21S Full Line2 lr.jpg (89.37 KB, 600x461 - 3736 .)
ѹ֡
P21S
ÁÒãËÁè¨éÒ
*
ͿŹ ͿŹ

з: 6


« ͺ #4 : ԧҤ 16, 2007, 10:29:09 am »

¢Í up˹èͤÃѺ
ѹ֡
˹: [1]
   
 
ⴴ:  

Add Stat
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.19 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Thai language by ThaiSMF Valid XHTML 1.0! Valid CSS!


¹ 11, 2019, 09:04:05 am